Algemene voorwaarden Bazuin Hoveniers

U kunt de algemene voorwaarden van Bazuin Hoveniers hier downloaden.

Versie: 31 mei 2021

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Hoveniersbedrijf Bazuin: Hoveniersbedrijf Bazuin gevestigd aan de Pieterberg 17 te (9431CA) Westerbork, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 04080438;
Klant: degene met wie Hoveniersbedrijf Bazuin een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie Hoveniersbedrijf Bazuin een offerte heeft uitgebracht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Hoveniersbedrijf Bazuin en Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hoveniersbedrijf Bazuin en Klant en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door Hoveniersbedrijf Bazuin met Klant zullen worden gesloten.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij Hoveniersbedrijf Bazuin dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klant en Hoveniersbedrijf Bazuin zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle offertes van Hoveniersbedrijf Bazuin zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.
 2. Een samengestelde offerte verplicht Hoveniersbedrijf Bazuin niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Indien de aanvaarding door Klant (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Hoveniersbedrijf Bazuin daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoveniersbedrijf Bazuin anders aangeeft.
 5. De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij de offerte, zoals getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Hoveniersbedrijf Bazuin is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

Artikel 4: Prijzen en tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt dan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Hoveniersbedrijf Bazuin en de daarbij gemaakte kosten.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid) en gebaseerd op de wisselkoersen, heffingen en belastingen geldend op de datum waarop Hoveniersbedrijf Bazuin de offerte aan Klant heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 3. Hoveniersbedrijf Bazuin is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan Klant in rekening te brengen, in aanvulling op de in de overeenkomst vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van de offerte niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd zouden zijn.
 4. Hoveniersbedrijf Bazuin is naast het gestelde in lid 3 van dit artikel ook bevoegd andere prijswijzigingen door te voeren. Klant heeft na kennisgeving van deze aanpassing van de prijzen, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs betreft en de aanpassing door Hoveniersbedrijf Bazuin plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Klant dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Klant de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Hoveniersbedrijf Bazuin meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de door Klant verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
 6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5: Verplichtingen van de klant

 1. Klant is gehouden Hoveniersbedrijf Bazuin tijdig alle informatie te verstrekken, welke Hoveniersbedrijf Bazuin voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hoveniersbedrijf Bazuin verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Hoveniersbedrijf Bazuin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat Hoveniersbedrijf Bazuin is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Klant dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Hoveniersbedrijf Bazuin overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Klant zorgt ervoor dat Hoveniersbedrijf Bazuin tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de overeenkomst duidelijk is bepaald dat die door of namens Klant ter beschikking zullen worden gesteld. Klant is verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 5. Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient Klant voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:

– de door Hoveniersbedrijf Bazuin tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip toegang verkrijgen tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Hoveniersbedrijf Bazuin dit noodzakelijk acht, dient Klant gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Hoveniersbedrijf Bazuin zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;

– de locatie geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;

– er aansluitingsmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

– alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke (overheids-)voorschriften te voldoen;

– voor zover van toepassing: Hoveniersbedrijf Bazuin tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door Klant in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens;

– de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage.

 1. Indien Klant niet heeft voldaan aan een van bovengenoemde verplichtingen, dan heeft Hoveniersbedrijf Bazuin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Hoveniersbedrijf Bazuin bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst en oplevering

 1. Hoveniersbedrijf Bazuin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en regelgeving.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hoveniersbedrijf Bazuin het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van Klant.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hoveniersbedrijf Bazuin de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Klant. Hoveniersbedrijf Bazuin kan bij oplevering een handtekening van Klant verlangen.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

 1. Hoveniersbedrijf Bazuin spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. Klant kan Hoveniersbedrijf Bazuin derhalve niet verplichten binnen een bepaalde tijd op te leveren, tenzij dit uitdrukkelijk met Klant is overeengekomen.
 2. Het verzuim van Hoveniersbedrijf Bazuin treedt niet eerder in dan nadat Klant Hoveniersbedrijf Bazuin schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Hoveniersbedrijf Bazuin de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien Hoveniersbedrijf Bazuin voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door Klant te verstrekken materialen en/of gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat deze materialen en/of gegevens door Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Hoveniersbedrijf Bazuin zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door Klant gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van Klant. Hoveniersbedrijf Bazuin zal Klant tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij Klant deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Klant akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Hoveniersbedrijf Bazuin op en biedt voor Klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hoveniersbedrijf Bazuin een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde in de overige leden van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 9: Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. Hoveniersbedrijf Bazuin is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.
 2. Betaling dient altijd binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Elke bevoegdheid van Klant, zijnde ondernemer, tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Klant is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien na aanmaning door Hoveniersbedrijf Bazuin betaling alsnog uitblijft, is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd aan Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
 6. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien door Hoveniersbedrijf Bazuin, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 8. In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Hoveniersbedrijf Bazuin op Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 1. Indien Klant één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Hoveniersbedrijf Bazuin niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd – onverminderd alle overige aan Hoveniersbedrijf Bazuin toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant op te schorten, totdat Klant alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Hoveniersbedrijf Bazuin is nagekomen.
 2. Indien bij Hoveniersbedrijf Bazuin de gegronde vrees leeft dat Klant zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd de op haar rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Hoveniersbedrijf Bazuin Klant de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op Klant rustende verplichting. Indien Klant hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Hoveniersbedrijf Bazuin aan voldoet, heeft Hoveniersbedrijf Bazuin het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden. Ingeval van ontbinding zijn de vorderingen van Hoveniersbedrijf Bazuin op Klant onmiddellijk opeisbaar. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Klant gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Hoveniersbedrijf Bazuin te vergoeden.
 4. Voorts is Hoveniersbedrijf Bazuin bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
– aan Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant wordt aangevraagd of Klant zelf zijn faillissement aanvraagt, Klant aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Klant (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
– de onderneming van Klant wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Klant feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Hoveniersbedrijf Bazuin in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of werken blijven eigendom van Hoveniersbedrijf Bazuin totdat Klant alle verplichtingen uit de met Hoveniersbedrijf Bazuin gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Hoveniersbedrijf Bazuin geleverde diensten en/of werken die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Hoveniersbedrijf Bazuin veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht om Hoveniersbedrijf Bazuin daarvan op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Hoveniersbedrijf Bazuin ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd tot deze penningen.

 

Artikel 12: Garantie

 1. Hoveniersbedrijf Bazuin zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.
 2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Hoveniersbedrijf Bazuin te leveren zaken en diensten moeten uitdrukkelijk met Klant zijn overeengekomen. De garantieverplichting van Hoveniersbedrijf Bazuin strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
 3. Uitzondering op het in lid 2 van dit artikel geldt voor:

– beplanting: op beplanting ontvangt Klant geen garantie;
– bestrating: garantie gedurende 1 (één) jaar.

 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf Bazuin, Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Hoveniersbedrijf Bazuin geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 2. Ingeval door Klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Hoveniersbedrijf Bazuin kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Hoveniersbedrijf Bazuin. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 3. De garantie van Hoveniersbedrijf Bazuin strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herleving, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/plaatsen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

 

Artikel 13: Klachten

 1. Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken, dient Klant in overleg te treden met Hoveniersbedrijf Bazuin alvorens de geleverde zaken worden verwerkt of geplaatst. De bewijslast ten aanzien van de geconstateerde gebreken of tekortkomingen ligt bij Klant.
 2. Klachten over de door of namens Hoveniersbedrijf Bazuin verrichte werkzaamheden dienen door Klant, zijnde consument, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking en door Klant, zijnde ondernemer, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld bij Hoveniersbedrijf Bazuin. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Hoveniersbedrijf Bazuin in staat is adequaat te reageren.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Hoveniersbedrijf Bazuin geven Klant, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Hoveniersbedrijf Bazuin op te schorten.
 4. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, stenen, cement e.d. Ook zijn er geen klachten mogelijk over te gebruiken kunststoffen en metalen materialen (bijvoorbeeld cortenstaal of aluminium en kunststof profielen of objecten).
 5. Indien Hoveniersbedrijf Bazuin een klacht gegrond acht, is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Hoveniersbedrijf Bazuin daardoor gevallen, integraal voor rekening van Klant.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Hoveniersbedrijf Bazuin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Hoveniersbedrijf Bazuin gegeven garanties aanvaardt Hoveniersbedrijf Bazuin geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is Hoveniersbedrijf Bazuin slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf Bazuin voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien Hoveniersbedrijf Bazuin aansprakelijk is voor door Klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Hoveniersbedrijf Bazuin beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde zaken en diensten. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan Klant is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan Klant in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Sowieso is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van Hoveniersbedrijf Bazuin in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 6. Hoveniersbedrijf Bazuin is jegens Klant, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Hoveniersbedrijf Bazuin bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Hoveniersbedrijf Bazuin. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt als één schadegeval/gebeurtenis.
 7. Klant dient Hoveniersbedrijf Bazuin uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 8. In afwijking van lid 7 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 9. Hoveniersbedrijf Bazuin is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 10. Klant kan geen beroep doen op de garantie, noch Hoveniersbedrijf Bazuin op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
 11. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Hoveniersbedrijf Bazuin verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 12. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 13. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Klant aan Hoveniersbedrijf Bazuin verstrekte gegevens;
 14. door kalkvorming of verkleuring;
 15. door aanwijzingen of instructies van of namens Klant;
 16. doordat door of namens Klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hoveniersbedrijf Bazuin;
 17. door het niet aanslaan van beplanting (hergroei) tenzij anders overeengekomen.
 18. Voorts is Hoveniersbedrijf Bazuin niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Hoveniersbedrijf Bazuin het gevolg is van:
 19. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
 20. tekortschieten van hulppersonen;
 21. transportmoeilijkheden;
 22. brand en verlies van te leveren zaken;
 23. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 24. gewelddadige of gewapende acties of
 25. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Hoveniersbedrijf Bazuin .
 26. Klant is in de gevallen als opgesomd in de leden 10 en 11 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
 27. Klant vrijwaart Hoveniersbedrijf Bazuin uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Artikel 15: Overmacht

 1. Hoveniersbedrijf Bazuin is niet aansprakelijk voor eventuele door Klant geleden schade in geval van een tekortkoming die te wijten is aan een voorval dat niet door schuld van Hoveniersbedrijf Bazuin, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen aan Hoveniersbedrijf Bazuin is toe te rekenen.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Klant (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Klant recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Klant ter zake van het reeds door Hoveniersbedrijf Bazuin uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. In geval van blijvende overmacht is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd de overeenkomst met Klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hoveniersbedrijf Bazuin is ter zake jegens Klant niet aansprakelijk voor enige door Klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Hoveniersbedrijf Bazuin welke niet voor risico van Hoveniersbedrijf Bazuin komen en de omstandigheid dat Hoveniersbedrijf Bazuin een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Hoveniersbedrijf Bazuin te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 5. Indien Hoveniersbedrijf Bazuin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Hoveniersbedrijf Bazuin bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Hoveniersbedrijf Bazuin en Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Hoveniersbedrijf Bazuin is gevestigd, zij het dat Hoveniersbedrijf Bazuin altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Klant is gevestigd.
 3. De consument is bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Hoveniersbedrijf Bazuin. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Hoveniersbedrijf Bazuin schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien Klant gevestigd is buiten Nederland, is Hoveniersbedrijf Bazuin gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waarin Klant gevestigd is.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.